Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020

Σε ισχύ το νέο Καταστατικό
Μετά την έγκρισή του από το Ειρηνοδικείο Αθηνών (απόφαση 9/2020), τέθηκε σε ισχύ το νέο Καταστατικό, όπως τροποποιήθηκε από την Καταστατική Γενική Συνέλευση, στις 3 Νοεμβρίου 2019.

Στο νέο Καταστατικό, επιβεβαιώνεται και ενισχύεται η ιδρυτική αρχή του Συλλόγου (που είχε διακηρυχθεί από την Ιδρυτική Συνέλευση, στις 29 Μαΐου 2009), ο αποκλεισμός από την ιδιότητα του μέλους όσων «σχετίζονται υπό εργοδοτική ιδιότητα με μέλη του επαγγέλματος», καθώς αυτό θεωρείται ότι εξασφαλίζει τον ταξικό και ανεξάρτητο χαρακτήρα του. Επιπλέον, δηλώνεται ότι η προϋπόθεση αυτή είναι ανεξάρτητη από τις τυπικές περιπτώσεις που αναφέρονταν στο παλιό καταστατικό και ισχύει «ανεξαρτήτως της νομικής μορφής της επιχείρησής τους, της μορφής της σχέσης (εργασίας, έργου, εντολής ) και του δηλωμένου ή αδήλωτου χαρακτήρα της τελευταίας».