Τρίτη 14 Απριλίου 2009

Πρακτικά Παρασκευής 10 Απριλίου 2009

Πρακτικά Συνέλευσης
Πρωτοβουλίας Μεταφραστών-Επιμελητών
Παρασκευή 10 Απριλίου 2009
Τμήμα Επικοινωνίας & ΜΜΕ, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στη συνάντηση βρεθήκαμε 35 άτομα συνολικά, κάπως λιγότερα στην αρχή και στο τέλος της. Ολόκληρο σχεδόν το 3ωρο των συζητήσεών μας (αποφάσεις δεν ελήφθησαν τελικά λόγω μειωμένης προσέλευσης) αφιερώθηκε στο Άρθρο 5 του καταστατικού, για τα Μέλη του σωματείου μας, και ιδίως στη ρήτρα αποκλεισμού, όπως αναδιατυπώθηκε (προφορικά) από τον δικηγόρο μας στην προηγούμενη συνάντηση της 5ης Απριλίου. [Σημειώνεται ότι ως βάση για την όλη συζήτηση εκλήφθηκε το αναθεωρημένο σχέδιο καταστατικού της 5ης Απριλίου, καθώς και οι αναθεωρήσεις του που έγιναν, ή προτάθηκαν, από τη συνέλευση της ίδιας ημερομηνίας και οι οποίες καταγράφονται στα πρακτικά της.] Αναλυτικά:


1. Αρκετοί συνάδελφοι παρατήρησαν ότι η διατύπωση που προβλέπει ως αποδεικτικό της ιδιότητας του υποψήφιου μέλους την προσκόμιση «εγγράφου» πρέπει να αλλάξει, σε συμφωνία με απόφαση προηγούμενης συνέλευσης, ότι η ιδιότητα μπορεί να αποδεικνύεται «με οποιονδήποτε τρόπο». Τονίστηκε ότι οι μαρτυρίες συναδέλφων-εγγεγραμμένων μελών μπορούν να λειτουργήσουν ισότιμα ως αποδεικτικό της ιδιότητας του υποψήφιου μέλους.

2. Συμφωνήθηκε να τεθεί προς συζήτηση και οριστική ψήφιση στην επόμενη συνέλευσή μας το ζήτημα του προσδιορισμού της χρονικής διάρκειας επαγγελματικής δραστηριοποίησης του υποψήφιου μέλους: «Μέλος του σωματείου μπορεί να γίνει όποιος μεταφράζει, επιμελείται ή διορθώνει κείμενα», αλλά για πόσο καιρό; Τα τελευταία 1, 2, 3, περισσότερα χρόνια; Το ζήτημα, που έχει συζητηθεί και παλιότερα, ξανατέθηκε από συνάδελφο η οποία παρατήρησε ότι η ίδια δεν εργάζεται πλέον στον χώρο, αλλά έχει εργαστεί για πολλά χρόνια κατά το παρελθόν. Από την ίδια συνάδελφο προτάθηκε επίσης να προβλεφθούν διατάξεις για «πάρεδρα» ή «αρωγά» μέλη προκειμένου να μπορούν να ενταχθούν στο σωματείο συνάδελφοι που δεν δραστηριοποιούνται σήμερα, αλλά έχουν εργαστεί κατά το παρελθόν στον χώρο.
3. Σχετικά με τη ρήτρα αποκλεισμού (τελευταίο εδάφιο του Άρθρου 5), έγινε διεξοδική συζήτηση και αντιπαράθεση απόψεων, που κατέληξε σε τέσσερις προτάσεις αναδιατύπωσης για τις οποίες συμφωνήθηκε να υποβληθούν προς ψήφιση στην επόμενη συνέλευσή μας, μαζί με την ήδη προταθείσα εκδοχή του δικηγόρου μας. Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία είναι η ακόλουθη:

Μέλη του Σωματείου δεν μπορούν να είναι οι ιδιοκτήτες, μεριδιούχοι ή μέτοχοι εκδοτικών οίκων, γραφείων υποτιτλισμού, μεταφραστικών γραφείων, ΜΜΕ καθώς και οπτικοακουστικών επιχειρήσεων, οι οποίοι έχουν οποιαδήποτε εργοδοτική σχέση με μέλη του επαγγέλματος όπως αυτά καλύπτονται από το παρόν σωματείο.

Ακολουθούν οι τέσσερις νέες προτάσεις που έγιναν:

I. Σε συμφωνία με εισήγηση συναδέλφου, προτάθηκε να φύγει εντελώς η ρήτρα αποκλεισμού και να γίνει αναλυτικότερος ο θετικός προσδιορισμός των μελών του σωματείου. Η πρόταση λοιπόν είναι να διαγραφεί το τελευταίο εδάφιο του Άρθρου 5 και να αναδιατυπωθεί το πρώτο εδάφιο ως εξής:

Μέλος του σωματείου μπορεί να γίνει όποιος, υπό μη εργοδοτική ιδιότητα και καθόσον δεν εξυπηρετεί εργοδοτικά συμφέροντα, μεταφράζει, επιμελείται ή διορθώνει κείμενα, υπό οποιαδήποτε μορφή συμβατικής εννόμου σχέσης (σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, έργου, παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών κ.λπ.) και ανεξάρτητα από τον ασφαλιστικό φορέα του, τον τόπο διαμονής του, το φύλο, το θρήσκευμα ή την ιθαγένειά του.

Η ιδέα της προσθήκης «υπό μη εργοδοτική ιδιότητα και καθόσον δεν εξυπηρετεί εργοδοτικά συμφέροντα» ήταν να βρεθεί μια διατύπωση η οποία, χωρίς να αναφέρει διεξοδικά τις κατηγορίες που αποκλείονται από το σωματείο (και ως εκ τούτου χωρίς να αποκλείει ρητά ιδιοκτήτες, μεριδιούχους, μετόχους, κλπ.), να λειτουργεί αποτρεπτικά για νόμιμους ή αφανείς, ή ακόμα και δυνητικούς μόνο εργοδότες, καθώς και για διευθυντικά στελέχη.

II. Αναφορικά με την προηγούμενη πρόταση, επισημάνθηκε ότι η φράση «καθόσον δεν εξυπηρετεί εργοδοτικά συμφέροντα» είναι ίσως προτιμότερο να διαγραφεί ώστε να μη γίνει αφορμή για ενδεχόμενο ιδεολογικό έλεγχο των υποψήφιων μελών. (Διατηρείται η ιδέα της απάλειψης της ρήτρας αποκλεισμού). Η νέα πρόταση έχει ως εξής:

Μέλος του σωματείου μπορεί να γίνει όποιος, υπό μη εργοδοτική ιδιότητα, μεταφράζει, επιμελείται ή διορθώνει κείμενα, υπό οποιαδήποτε μορφή συμβατικής εννόμου σχέσης (σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, έργου, παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών κ.λπ.) και ανεξάρτητα από τον ασφαλιστικό φορέα του, τον τόπο διαμονής του, το φύλο, το θρήσκευμα ή την ιθαγένειά του.

III. Η τρίτη πρόταση (η οποία είχε γίνει και στη συνέλευση της 5ης Απριλίου) διατηρεί τη ρήτρα αποκλεισμού, αλλά την ενισχύει συνδυάζοντας την ιδιοκτησιακή και την εργοδοτική ιδιότητα. Αφήνει το πρώτο εδάφιο του Άρθρου 5 (τον προσδιορισμό των μελών) ως έχει και αναδιατυπώνει το τελευταίο (τη ρήτρα αποκλεισμού) ως εξής:

Μέλη του Σωματείου δεν μπορούν να είναι οι ιδιοκτήτες, μεριδιούχοι ή μέτοχοι εκδοτικών οίκων, γραφείων υποτιτλισμού, μεταφραστικών γραφείων, ΜΜΕ καθώς και οπτικοακουστικών επιχειρήσεων, καθώς επίσης και όσοι έχουν οποιαδήποτε εργοδοτική σχέση με μέλη του επαγγέλματος όπως αυτά καλύπτονται από το παρόν σωματείο.

IV. Η τελευταία πρόταση δεν κατέληξε σε συγκεκριμένη διατύπωση, ωστόσο διατηρεί τη ρήτρα αποκλεισμού στην πιο πρόσφατη εκδοχή της, αλλά προβλέπει μια εξαίρεση για ιδιοκτήτες εκδοτικών οίκων, και μόνο, οι οποίοι προβαίνουν σε αυτοεκδόσεις, σε μη κερδοσκοπικές εκδόσεις, κ.ο.κ., αλλά σε κάθε περίπτωση, υπό την ιδιότητά τους ως «εκδοτών», δεν είναι εργοδότες, δεν απασχολούν δηλαδή υπαλλήλους.

Συμφωνήθηκε οι πέντε υπάρχουσες προτάσεις (4 της παρούσας συνέλευσης + 1 του δικηγόρου μας) να τεθούν σε ψηφοφορία στην επόμενη συνέλευση ως κωδικοποίηση των ποικίλων απόψεων που έχουν συζητηθεί ως τώρα, ώστε να κερδίσουμε χρόνο.

4. Πάντα σε σχέση με το Άρθρο 5, συζητήθηκαν και συμφωνήθηκε να τεθούν και στην επόμενη συνέλευση τα εξής δύο σημεία:

• Αναφορικά με τη διαδικασία εγγραφής των μελών: υποχρεούται το υποψήφιο μέλος να παρουσιάζει δελτίο ταυτότητας ή άλλο έγγραφο που να πιστοποιεί τα στοιχεία του;

• Αναφορικά με τη ρήτρα αποκλεισμού, σε οποιαδήποτε εκδοχή της (είτε ως ξεχωριστό εδάφιο είτε ως προσθήκη στον θετικό προσδιορισμό των μελών): είναι σκόπιμο να αποκλείονται και οι συγγενείς πρώτου βαθμού των κατηγοριών που θα αποφασιστεί να αποκλείονται;

5. Πέραν του επίμαχου Άρθρου 5, συζητήθηκε επίσης ένα θέμα τεχνικής υφής. Εκφράστηκε η απορία αν ένας ιδιοκτήτης μεταφραστικού γραφείου (μια ιδιότητα που θεωρείται εν γένει κρίσιμη, καθώς πρόκειται ίσως για την πιο άδηλη μορφή εργοδοσίας στον χώρο μας) μπορεί να έχει τον ίδιο κωδικό από την εφορία/ το ΤΕΒΕ όπως ένας μεταφραστής, ή/ και να τηρεί βιβλία ίδιας κατηγορίας, έτσι ώστε τελικά να μην μπορεί να ελεγχθεί η ιδιότητά του αν τυχόν ο ίδιος ενδιαφερθεί να μπει στο σωματείο και το τελευταίο ενδιαφερθεί να εξακριβώσει τα στοιχεία του. Η ερώτηση έμεινε εκκρεμής, και συμφωνήθηκε να διερευνηθεί κάπως περισσότερο το θέμα, το οποίο πάντως δεν αφορά άμεσα τη σύνταξη του καταστατικού.

6. Αναφορικά με την Ομάδα Επικοινωνίας και το κείμενο που έχει συντάξει, συμφωνήθηκε να κανονιστεί (μέσω λίστας) μια τελευταία ανοιχτή συνάντηση για να διαμορφωθεί στην τελική του μορφή το κείμενο και να υποβληθεί στην επόμενη συνέλευση. Συμφωνήθηκε επίσης η ομάδα να λάβει ρητή εξουσιοδότηση από την επόμενη συνέλευση ώστε να αναλαμβάνει ταχύτερα πρωτοβουλίες και να παράγει έργο. Η ίδια διαδικασία προτάθηκε να ακολουθηθεί και για άλλες Ομάδες Εργασίας.

Τέλος, ως ημερομηνία επόμενης ανοικτής συνέλευσης προτάθηκε η Τρίτη 5 Μαΐου, σε χώρο και ώρα που μένουν να καθοριστούν.

Πρακτικά Κυριακής 5 Απριλίου 2009

Πρακτικά συνέλευσης
Πρωτοβουλίας Επιμελητών-Διορθωτών-Μεταφραστών

Κυριακή 5 Απριλίου 2009
Χώρος: Booze Κοοπερατίβα
Παρόντες: 47 περίπου άτομα

Πρακτικά Θέματα
Ρύθμιση χώρου καπνίσματος

Θέματα Συζήτησης
Αρχικά συζητήθηκαν κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με προηγούμενα σημεία στο καταστατικό:

1. Ως προς τους πόρους, τέθηκε το θέμα αν θα πρέπει να αναφέρεται στο καταστατικό το αν δεχόμαστε κρατική επιχορήγηση. Ύστερα από ανταλλαγή απόψεων, ψηφίστηκε να μην αναφέρεται στο καταστατικό ότι δεν δεχόμαστε κρατική επιχορήγηση και να αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση ανά περίπτωση.

2. Ως προς τη συνδρομή των μελών, τέθηκε το θέμα του αν θα πρέπει να αναγράφεται στο καταστατικό το ποσό της μηνιαίας και ετήσιας συνδρομής και ψηφίστηκε να μην αναγράφεται και να αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση.


3. Ως προς τις υποχρεώσεις των μελών, προτάθηκε να προστεθεί στο καταστατικό το εξής: «Τα μέλη υποχρεούνται να εργάζονται για το σωματείο χωρίς αμοιβή σε είδος ή χρήμα ή οποιοδήποτε αντάλλαγμα». Διατυπώθηκαν διαφορετικές απόψεις οι οποίες συνοψίστηκαν από τη συντονίστρια στα εξής:
• Πρώτον, όσον αφορά στη συνδικαλιστική δράση των μελών δεν τίθεται θέμα αμοιβής, και ότι αυτό είναι αποδεκτό από όλους.
• Δεύτερον, όσον αφορά στις υπόλοιπες δράσεις (σεμινάρια επιμόρφωσης, ημερίδες, έκδοση εντύπου του σωματείου κ.ά.) , υπήρξαν δύο τάσεις:
– Πρέπει και αυτές να γίνονται αμισθί .
– Μπορεί να τεθεί θέμα αμοιβής για κάποιες εργασίες.
• Οι προτάσεις διαμορφώθηκαν ως εξής για ψηφοφορία:
– Να υπάρχει ρητή απαγόρευση αμοιβής μελών στο καταστατικό: 18 ψήφοι.
– Να μην υπάρχει ρητή απαγόρευση αμοιβής μελών στο καταστατικό και να αποφασίζει η Γενική Συνέλευση: 27 ψήφοι.
– Λευκά: 1 ψήφος.

4. Στο άρθρο 4 για τα μέλη, το σημείο «[…] ο οποίος μεταφράζει, επιμελείται ή διορθώνει ελληνικά κείμενα, προφορικώς ή γραπτώς, […]» αποφασίστηκε να φύγει το «προφορικώς ή γραπτώς».

5. Στο άρθρο 4 για τα μέλη, στο «Για την εγγραφή κάποιου ως μέλους στο σωματείο πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: α) Να υποβάλει αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο συνοδευόμενη από συστατική επιστολή δύο μελών του σωματείου καθώς και από επίσημο έγγραφο (βιβλιάριο ασφαλίσεως, δελτίο παροχής υπηρεσιών, απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης, συμφωνητικό κτλ.), […]» αποφασίστηκε να φύγει το «επίσημο».

6. Το τέλος του άρθρου 5 «Μέλη του Σωματείου δεν μπορούν να είναι οι ιδιοκτήτες, μεριδιούχοι ή μέτοχοι εκδοτικών οίκων, γραφείων υποτιτλισμού, μεταφραστικών γραφείων, ΜΜΕ καθώς και οπτικοακουστικών επιχειρήσεων» συμφωνήθηκε να αναδιατυπωθεί.
Προτάθηκε να γίνει: «Μέλη του Σωματείου δεν μπορούν να είναι οι ιδιοκτήτες, μεριδιούχοι ή μέτοχοι εκδοτικών οίκων, γραφείων υποτιτλισμού, μεταφραστικών γραφείων, ΜΜΕ καθώς και οπτικοακουστικών επιχειρήσεων, οι οποίοι έχουν οποιαδήποτε εργοδοτική σχέση με μέλη του επαγγέλματος όπως αυτά καλύπτονται από το παρόν σωματείο».
Σε αυτό το σημείο έγινε μια μεγάλη κουβέντα για το πώς θα διατυπωθεί ώστε να καταδικάζονται οι υπεργολαβίες, καθώς και συζήτηση για τους μεριδιούχους, τους αυτοεκδότες και για το ποιος θεωρείται εργοδότης. Ο δικηγόρος μας πρότεινε να κρατήσουμε ως ορισμό του εκδότη αυτόν που δίνει ο Νόμος. Περιμένουμε νομική αναδιατύπωση του δικηγόρου μας για το σημείο αυτό.

7. Τέλος, επισημάνθηκε ότι λείπει το άρθρο για την καταστατική συνέλευση, δηλαδή τη συνέλευση που τροποποιεί το καταστατικό, και συμφωνήθηκε να προστεθεί από τον δικηγόρο, δηλαδή να μπουν τα άρθρα 99, 100 του αστικού κώδικα.

Έπειτα από τις παρατηρήσεις αυτές προχωρήσαμε στα επόμενα άρθρα του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 10 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – Απαρτία
Αποφασίστηκε να καλείται 1η Γενική Συνέλευση και αν δεν υπάρχει απαρτία να καλείται 2η. Ψηφίστηκε η 2η συνέλευση να θεωρείται έγκυρη εφόσον παρίσταται το 1/10 των εγγεγραμμένων και οικονομικά τακτοποιημένων μελών. [Έγιναν δύο ψηφοφορίες. Στην πρώτη υπερψηφίστηκε η 2η συνέλευση να έχει μίνιμουμ (25 υπέρ, 17 κατά). Στη δεύτερη ψηφοφορία τέθηκαν δύο προτάσεις για το μίνιμουμ: 21 ψήφοι υπέρ του 1/6 των μελών και 15 ψήφοι υπέρ του 1/10. Το θέμα στη συνέχεια συζητήθηκε ξανά και τελικά η συνέλευση ψήφισε υπέρ του 1/10.]

ΑΡΘΡΟ 11 ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Σχετικά με τα άκυρα και τα λευκά, αποφασίστηκε τα λευκά να θεωρούνται έγκυρα και οι αποφάσεις να λαμβάνονται με πλειοψηφία των μισών συν μίας ψήφου των εγκύρων. Αν υπάρχουν πολλά λευκά, τότε το θέμα προς ψήφιση συζητιέται ξανά.
Η πρόταση να καταγράφονται και ηχητικά τα πρακτικά των συνελεύσεων καταψηφίστηκε (2 ψήφοι υπέρ).

ΑΡΘΡΟ 12 ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Το άρθρο έχει ως εξής:
Κάθε δύο (2) χρόνια η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τριμελή εφορευτική επιτροπή και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για την εκλογή των οργάνων διοίκησης του Σωματείου. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν επιτρέπεται να θέτουν υποψηφιότητα για εκλογή στα όργανα διοίκησης. Κάθε μέλος του Σωματείου που έχει συμπληρώσει ένα έτος ως μέλος μπορεί να θέτει υποψηφιότητα για την ανάδειξη του ή στο Διοικητικό συμβούλιο ή στην Ελεγκτική Επιτροπή του Σωματείου ποτέ όμως και στα δύο. Επιτυχόντες θεωρούνται εκείνοι που κατά σειρά έλαβαν τις περισσότερες ψήφους και οι υπόλοιποι θεωρούνται αναπληρωματικοί. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή. Τα αναπληρωματικά μέλη με βάση τη σειρά επιτυχίας αντικαθιστούν τα μέλη που σε οποιαδήποτε περίπτωση αποχωρήσουν ή αποβληθούν από το Σωματείο ή παραιτηθούν από το εκλεγμένο όργανο. Η ψηφοφορία είναι πάντοτε μυστική και διεξάγεται με το σύστημα της απλής αναλογικής.

Σχετικά με το σημείο που αναφέρει ότι «Κάθε μέλος του Σωματείου που έχει συμπληρώσει ένα έτος ως μέλος μπορεί να θέτει υποψηφιότητα [..]» ψηφίστηκε να φύγει από το καταστατικό η φράση «που έχει συμπληρώσει ένα έτος ως μέλος» με 26 ψήφους υπέρ. 14 ψήφους πήρε η πρόταση το μέλος που θέτει υποψηφιότητα να έχει συμπληρώσει 6 μήνες. Και υπήρξαν 7 λευκά.

Συζητήθηκε η επιστολική ψήφος και αποφασίστηκε να ισχύει για τις αρχαιρεσίες. Διαβάστηκε στη συνέλευση αναλυτικό κείμενο που παρουσιάζει τη διαδικασία της, το οποίο αναμένουμε να αναρτηθεί στη λίστα από τη συνάδελφο που το πρότεινε. Επίσης, προτάθηκε να αναφέρεται ότι το δικαίωμα επιστολικής ψήφου έχουν όσοι δεν μπορούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση και να μη δηλώνεται ότι αφορά μόνο όσους βρίσκονται εκτός έδρας, τους ασθενείς και τους οδοιπόρους. Τέλος, όσοι έχουν αποστείλει την επιστολική ψήφο τους έγκαιρα και έγκυρα προσμετρούνται στην απαρτία.
Σχετικά με το κείμενο για την επιστολική ψήφο, συζητήθηκε αν πρέπει να μπει αυτούσιο στο καταστατικό ή αν πρέπει να δημοσιεύεται μαζί με την προκήρυξη εκλογών. Επειδή όμως πρέπει να διασφαλίζεται η μυστικότητα και η εγκυρότητα της διαδικασίας, είναι σκόπιμο να περιγράφεται αναλυτικά η μέθοδος της επιστολικής ψήφου.
Εκκρεμεί το θέμα της ηλεκτρονικής ψήφου, για το οποίο γίνεται έρευνα από μέλη της πρωτοβουλίας, κάποιοι συνάδελφοι ανέλαβαν να παρουσιάσουν το θέμα στη συνέλευση.
Εκκρεμούν επίσης δύο θέματα: Πότε ανακοινώνονται οι υποψηφιότητες και πόσοι σταυροί σημειώνονται στο ψηφοδέλτιο.

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Τέλος, έγινε μια σύντομη ενημέρωση από την ομάδα επικοινωνίας. Το κείμενο έχει αναρτηθεί στη λίστα και θα συζητηθεί στην επόμενη συνέλευση. Η ομάδα επισήμανε ότι το κείμενο αυτό είναι κείμενο καλέσματος, με βάση το καταστατικό, ότι επέλεξε να είναι σύντομο, δηλαδή να περιορίζεται σε μία σελίδα, και να είναι ευέλικτο.

Τετάρτη 8 Απριλίου 2009

Νέα Συνάντηση

Η Πρωτοβουλία Μεταφραστών και Επιμελητών
καλεί όλους τους συναδέλφους
την Παρασκευή 10 Απριλίου 2009
και ώρα 19:00 μ.μ.
στην επόμενη ανοιχτή συνάντηση,
η οποία θα φιλοξενηθεί στο κτίριο του Τμήματος Επικοινωνίας & ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών, Καλαμιώτου 2, Πλατεία Καπνικαρέας,
προκειμένου να συζητήσουμε τις τελευταίες εκκρεμότητες του καταστατικού, να προχωρήσουμε στην επίσημη ονοματοδοσία του υπό ίδρυση σωματείου μας, να επεξεργαστούμε κείμενο πρόσκλησης συναδέλφων και να οργανώσουμε ομάδες εργασίας για τα ζητήματα του κλάδου μας.