Δευτέρα 30 Μαρτίου 2009

Η Πρωτοβουλία Μεταφραστών και Επιμελητών

καλεί όλους τους συναδέλφους

την Κυριακή 5 Απριλίου 2009
και ώρα 16:00 μ.μ.
(αυστηρά!)

στην επόμενη ανοιχτή συνάντηση, η οποία θα φιλοξενηθεί

στο Booze Cooperativa,
Κολοκοτρώνη 57 (α' όροφος), Σύνταγμα,
(βλ. χάρτη http://www.athinorama.gr/map/default.aspx?cat=2&id=375
)

προκειμένου να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση για την έγκριση του καταστατικού, να προχωρήσουμε στην επίσημη ονοματοδοσία της πρωτοβουλίας και να οργανώσουμε τις πρώτες ομάδες εργασίας που θα επεξεργαστούν τα ζητήματα του κλάδου μας .

Πέμπτη 26 Μαρτίου 2009

Πρακτικά 22.03.09

Πρακτικά 5ης συνέλευσης
Πρωτοβουλίας Μεταφραστών, Επιμελητών και Διορθωτών
Ημερομηνία: 22 Μαρτίου 2009
Χώρος: Booze Club

Στη συνέλευση αυτή ήμασταν περίπου 45-50 συνάδελφοι και συνεχίσαμε τη συζήτηση για το καταστατικό, άρθρο προς άρθρο.
Αρχικά συζητήθηκαν, παρουσία και με συμμετοχή του δικηγόρου, κάποιες εκκρεμότητες από την προηγούμενη συνέλευση και ζητήματα που τέθηκαν στο ενδιάμεσο διάστημα στη λίστα.


Άρθρο 2 ΣΚΟΠΟΙ – ΜΕΣΑ

Για το εδάφιο (β) προκρίθηκε ομόφωνα η πρόταση που είχε αναρτήσει συνάδελφος στη λίστα, στις 19/3:

«Η συμμετοχή του Σωματείου στη δράση του ευρύτερου συνδικαλιστικού κινήματος, η καλλιέργεια των αξιών που προάγουν την ισότητα και την ειρηνική συμβίωση των ανθρώπων, ανεξάρτητα από κάθε είδους διαφορές, φύλου, φυλής, εθνικότητας, θρησκεύματος κ.ά., καθώς και η προώθηση από το Σωματείο των αρχών της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, και της ελευθερίας της έκφρασης και του λόγου.»

[Σημ.: Με δική μου πρωτοβουλία άλλαξα το «κ.ο.κ.» σε «κ.ά.»]

Για το υπό διαμόρφωση εδάφιο (ζ) αναφορικά με τις περιπτώσεις επιστημονικής γνωμοδότησης ή πραγματογνωμοσύνης από πλευράς του σωματείου, καταλήξαμε να μην περιληφθεί κάτι στο καταστατικό.

Άρθρο 4 ΜΕΛΗ

Αμέσως μετά, συζητήσαμε το ζήτημα των μελών. Αρχικά, δόθηκαν κάποιες εξηγήσεις από τον δικηγόρο για τις προοπτικές του ομοιοεπαγγελματικού σωματείου που θέλουμε να δημιουργήσουμε.
Στη συνέχεια, έγινε διεξοδική ανταλλαγή απόψεων για τις προϋποθέσεις εγγραφής κάποιου στο σωματείο. Καταλήξαμε στην πρόταση συναδέλφου που έγινε στη λίστα, στις 20/3:
«Μέλος του σωματείου μπορεί να γίνει κάθε εργαζόμενος –απόφοιτος οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας– ο οποίος μεταφράζει, επιμελείται ή διορθώνει ελληνικά κείμενα, προφορικά ή γραπτά, ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής του (Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, μηνιαίος μισθός, κατ’ αποκοπή, ωρομίσθιος, τηλε-εργασία κ.λπ.) και ανεξάρτητα από τον τυπικό χαρακτηρισμό της εργασιακής σχέσης (σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, έργου, ανεξάρτητων υπηρεσιών κ.λπ.), τον ασφαλιστικό φορέα του, τον τόπο διαμονής του, την ηλικία, το φύλο, το θρήσκευμα, την εθνικότητα και την ιθαγένειά του.»
Από τη διατύπωση αυτή απαλείφθηκαν κάποιες φράσεις (η λέξη «ελληνικά», το «απόφοιτος οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας») και προστέθηκε μετά από ψηφοφορίες η διατύπωση «το οποίο αποδεικνύει με οποιονδήποτε τρόπο» (η προταθείσα διατύπωση που μειοψήφησε ήταν «το οποίο αποδεικνύει με οποιονδήποτε τρόπο ή με τη μαρτυρία δύο ατόμων».
Συνεπώς, το άρθρο για τα Μέλη αναδιαμορφώνεται ως εξής:

«Μέλος του σωματείου μπορεί να γίνει κάθε εργαζόμενος που μεταφράζει, επιμελείται ή διορθώνει κείμενα, προφορικώς ή γραπτώς, το οποίο αποδεικνύει με οποιονδήποτε τρόπο, ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής του (Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, μηνιαίος μισθός, κατ’ αποκοπή, ωρομίσθιος, τηλε-εργασία κ.λπ.) και ανεξάρτητα από τον τυπικό χαρακτηρισμό της εργασιακής σχέσης (σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, έργου, ανεξάρτητων υπηρεσιών κ.λπ.), τον ασφαλιστικό φορέα του, τον τόπο διαμονής του, την ηλικία, το φύλο, το θρήσκευμα, την εθνικότητα και την ιθαγένειά του.»

Μετά από πρόταση συναδέλφου, υιοθετήθηκε επίσης η εξής διατύπωση:

«Το Δ.Σ. υποχρεούται μέσα σε 30 ημέρες από την υποβολή της αίτησης μέλους να γνωστοποιήσει στους ενδιαφερόμενους την απόφαση για απόρριψη ή αποδοχή της αίτησης. Οι ενδιαφερόμενοι, σε περίπτωση απόρριψης, μπορούν να προσφύγουν στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει σχετικά. Κατά της εγγραφής μέλους του σωματείου, που έχει εγκριθεί από το Δ.Σ., μπορεί κάθε μέλος να κάνει ένσταση και να την υποβάλει γραπτά και στη Γενική Συνέλευση, εφόσον η ένσταση αυτή έχει απορριφθεί από το Δ.Σ.»

Επίσης, υπερψηφίστηκε η εξής αναδιατύπωση αναφορικά με τις εξαιρέσεις:

«Μέλη του Σωματείου δεν μπορούν να είναι οι ιδιοκτήτες, μεριδιούχοι ή μέτοχοι εκδοτικών οίκων, γραφείων υποτιτλισμού, μεταφραστικών γραφείων, ΜΜΕ καθώς και οπτικοακουστικών επιχειρήσεων».

Μια πρόταση συναδέλφου, για προσθήκη πρόβλεψης επίτιμων μελών, δεν έγινε δεκτή.

ΑΡΘΡΟ 5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Αποφασίστηκαν κάποιες λεκτικές αναδιατυπώσεις και απαλείφθηκε η πρόβλεψη για υποχρέωση «κοινής δράσης». Το άρθρο συνεπώς αναδιατυπώνεται ως εξής:

«Τα µέλη του Σωματείου δέον είναι να τηρούν τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου, να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, στις ψηφοφορίες και στις εκλογές του Σωματείου. Επίσης έχουν υποχρέωση να µην ανταγωνίζονται αθέμιτα μεταξύ τους, να µην υποκλέπτουν την πνευματική ιδιοκτησία άλλου µέλους αλλά να αλληλοβοηθούνται σε οποιαδήποτε κοινή προσπάθεια και να επιδεικνύουν πνεύμα δημιουργικότητας και αλληλεγγύης προς την κατεύθυνση της πραγμάτωσης των σκοπών του Σωματείου. Τέλος υποχρεούνται να εκπληρώνουν τις χρηματικές υποχρεώσεις τους έναντι του Σωματείου. Μέλος που καθυστερεί την εκπλήρωση των οικονομικών του υποχρεώσεων προς το Σωματείο πέραν των δύο (2) ετών διαγράφεται µε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.»

ΑΡΘΡΟ 6 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Αποφασίστηκε το άρθρο αυτό να προηγηθεί του 5 (Υποχρεώσεις).
Επίσης, υπερψηφίστηκε (21 υπέρ, 7 κατά, 5 λευκά) πρόταση για προσθήκη εδαφίου με τα εξής δικαιώματα των μελών:

«– Να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. με δικαίωμα λόγου.
– Να προτείνουν θέματα προς συζήτηση και να εισηγούνται προφορικά και εγγράφως στο Δ.Σ. κάθε θέμα που τα απασχολεί, για να ληφθεί απόφαση.»

ΑΡΘΡΟ 7 ΟΡΟΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ

Ο δικηγόρος εξήγησε πως χρειάζεται η πρόβλεψη της παραγράφου β΄ (ως αυτοδίκαιη εξαίρεση και όχι διαγραφή), για την οποία ζητήσαμε επίσης κάποια φραστική αναδιατύπωση. Η παράγραφος είχε ως εξής:

«Μέλος στο οποίο θα συντρέξει η ιδιότητα του ιδιοκτήτη, μεριδιούχου ή μετόχου εκδοτικού οίκου, γραφείου υποτιτλισμού, Μέσου Μαζικής Ενημέρωσης ή μεταφραστικού γραφείου. Σε αυτή την περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται στην πρώτη συνεδρίασή του, αφού λάβει γνώση του γεγονότος, να διαγράψει το εν λόγω µέλος από το μητρώο των µελών του.»

ΑΡΘΡΟ 8 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Ζητήσαμε αναδιατύπωση από τον δικηγόρο της παρακάτω πρότασης:

«Εναντίον αυτής της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σε προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίηση της, το µέλος μπορεί να προσφύγει καταθέτοντας έγγραφο στο Διοικητικό Συμβούλιο, ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης που επιλαμβάνεται του ζητήματος και µε απόφαση της αποφασίζει για την οριστική αποβολή του ή όχι.»

ΑΡΘΡΟ 9 ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ένας συνάδελφος πρότεινε την πρόβλεψη ενός πρόσθετου οργάνου, δηλαδή τοπικών επιτροπών σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, οι οποίες να έχουν συντονιστικό και όχι αποφασιστικό χαρακτήρα. Κάποιοι αντέτειναν πως αυτό μπορεί να γίνει ούτως ή άλλως, αλλά η ενδεχόμενη συμπερίληψή του στο καταστατικό θα δέσμευε το σωματείο. Η πρόταση δεν έγινε δεκτή (12 υπέρ, 19 κατά).

ΑΡΘΡΟ 10 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ακολούθησε συζήτηση για τον αριθμό των τακτικών συνελεύσεων ανά έτος και μετά από ψηφοφορία καταλήξαμε στον αριθμό των 3 (τριών) ανά έτος (19 υπερψήφισαν). Οι προτάσεις για 1, 2 και 4 συνελεύσεις έλαβαν αντίστοιχα 2, 11 και 5 ψήφους.

Κατόπιν, συζητήθηκε διάρκεια θητείας του Δ.Σ. Τελικά, υπερψηφίστηκε να είναι διετής, ενώ μειοψήφησε η πρόταση για ετήσια θητεία.

Για τις έκτακτες συνελεύσεις, αποφασίστηκε ως χρόνος σύγκλησής τους ο 1 μήνας.

«Σε αυτή την περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γεν. Συνέλευση εντός ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης.»

Για τον τρόπο σύγκλησης συνελεύσεων, αποφασίστηκε να συμπεριληφθεί στο καταστατικό και η φράση
«κοινοποιείται και ηλεκτρονικώς»

Για τις απαρτίες των συνελεύσεων, τέθηκε προς τον δικηγόρο το ερώτημα αν ο νόμος δίνει το δικαίωμα αναδιατύπωσης, δηλαδή να θεωρείται απαρτία και από τη δεύτερη ή την πρώτη συνέλευση ο όποιος αριθμός συνερχομένων. Απομένει να μας απαντήσει και θα αποφασίσουμε στην επόμενη συνέλευση.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Σταματήσαμε εκεί τη συζήτηση των άρθρων, επειδή ο χώρος που μας φιλοξένησε είχε εκδήλωση, και αποφασίσαμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση των υπόλοιπων άρθρων του καταστατικού στην επόμενη συνέλευση, την Κυριακή 5 Απριλίου, σε χώρο που θα ανακοινωθεί μέσω της λίστας και του blog. Κάποιοι μάλιστα εξέφρασαν την ελπίδα σε αυτή τη συνέλευση να ολοκληρωθεί η σχετική συζήτηση.
Παράλληλα, αποφασίστηκε να αξιοποιηθεί πιο ενεργά το Ίντερνετ και η λίστα μας, αφενός με τη συγκρότηση ομάδων εργασίας για επεξεργασία προβλημάτων του κλάδου, είτε ανά ειδικότητα είτε ανά σχέση εργασίας (μισθωτοί, ελεύθεροι, οιονεί μισθωτοί). Προτάθηκε επίσης η σύσταση ομάδων εργασίας για φορολογικά ζητήματα, αλλά και για τη συγγραφή ενός κειμένου θέσεων «προς τα έξω».
Σε κάθε περίπτωση, ενθαρρύνεται η χρήση της λίστας για επαγγελματικά ζητήματα που αφορούν τον καθένα, αλλά και για προτάσεις σύστασης ομάδων.
Ένα τελευταίο θέμα ήταν η επεξεργασία απόψεων για την ονομασία του σωματείου, που είναι απαραίτητος όρος για το «κλείσιμο» και την κατάθεση του καταστατικού προς έγκριση.

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2009

ΚΑΛΕΣΜΑ

Η Πρωτοβουλία Μεταφραστών και Επιμελητών

καλεί όλους τους συναδέλφους

την Κυριακή 22 Μαρτίου 2009
και ώρα 15:30 μ.μ.

στην επόμενη ανοιχτή συνάντηση, η οποία θα φιλοξενηθεί

στο Booze Cooperativa,
Κολοκοτρώνη 57 (α' όροφος), Σύνταγμα,
(βλ. χάρτη http://www.athinorama.gr/map/default.aspx?cat=2&id=375)

προκειμένου να συνεχίσουμε τη συζήτηση για την έγκριση του καταστατικού.

Δευτέρα 16 Μαρτίου 2009

Πρακτικά 08.03.09

Πρακτικά 4ης συνέλευσης
Πρωτοβουλίας Μεταφραστών, Επιμελητών και Διορθωτών
Ημερομηνία: 8 Μαρτίου 2009
Χώρος: Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου Χάρτου

Όπως είχαμε ορίσει στην προηγούμενη συνέλευση, συγκεντρωθήκαμε για να συνεχίσουμε τη συζήτηση του σχεδίου καταστατικού. Ελαφρώς λιγότεροι σε σχέση με τις προηγούμενες συνελεύσεις, τουλάχιστον είχαμε σχεδόν όλοι κάθισμα.


Πριν από την έναρξη της συζήτησης για το καταστατικό, έγινε μια μικρή κουβέντα σχετικά με τον δικηγόρο και την αμοιβή του σε ό,τι αφορά το καταστατικό. Επειδή το θέμα είχε ήδη συζητηθεί επί 3 εβδομάδες ηλεκτρονικά στη λίστα, οι περισσότεροι ήταν ενήμεροι. Οι υπόλοιποι ενημερώθηκαν εν συντομία και μετά από κάποιες τοποθετήσεις σχετικά με το ύψος της αμοιβής (λογική ή υπερβολική, δέουσα ή όχι), η συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα ότι η πρωτοβουλία θα συνεχίσει τη συνεργασία της με τον δικηγόρο μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης του καταστατικού του σωματείου.
Στον υπόλοιπο χρόνο της συνέλευσης συζητήσαμε διεξοδικά την πρόταση αναδιαμόρφωσης του άρθρου «Σκοποί-Μέσα» του σχεδίου καταστατικού. Διαβάστηκαν οι προτάσεις εδαφίων που είχαν ετοιμάσει οι 3 συνάδελφοι, οι οποίοι/-ες ορίστηκαν από την προηγούμενη συνέλευση, και μαζί διαβάστηκαν οι παρατηρήσεις του δικηγόρου και οι όποιες δικές του προτάσεις αναδιατυπώσεων. Μετά από σχετικές ψηφοφορίες, καταλήξαμε στα εξής;

ΣΚΟΠΟΙ – ΜΕΣΑ

(Ι) ΣΚΟΠΟΙ

α) Η προστασία, προάσπιση και προώθηση με κάθε νόμιμο τρόπο των οικονομικών, εργασιακών, ασφαλιστικών, συνδικαλιστικών συμφερόντων, αιτημάτων και δικαιωμάτων των μελών του Σωματείου.

Παρατήρηση: Απαλείφθηκε το «κοινωνικών» συμφερόντων, μετά από πρόταση του δικηγόρου.

β) Η συμμετοχή του Σωματείου στη δράση του ευρύτερου συνδικαλιστικού κινήματος, η καλλιέργεια των αξιών που προάγουν την ισότητα των ανθρώπων ανεξάρτητα από φυλετικές, εθνοτικές, σεξουαλικές, θρησκευτικές και κάθε είδους διακρίσεις, καθώς και η προώθηση από το Σωματείο των αρχών της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ειρήνης και της ελευθερίας.

Παρατήρηση: Στο προϋπάρχον εδάφιο (β) έφυγε το «ισότητα των φύλων» και προστέθηκε το «σεξουαλικές» στις διακρίσεις, μετά από πρόταση συναδέλφου στη λίστα. Στην πρόταση των 3 συναδέλφων για εδάφιο (γ), έγινε αναδιατύπωση μετά από παρατηρήσεις του δικηγόρου για συνταγματικότητα και περιορισμούς. Προκρίθηκε επίσης η ενσωμάτωση κοινωνικών αιτημάτων στο (β) και η διατήρηση στο (γ) μόνο του πνευματικού χαρακτήρα. Ένας συνάδελφος έθεσε ζήτημα αυτοεξαίρεσης από το σωματείο, σε περίπτωση διατήρησης του (β) ως αρχικά είχε.

γ) Η ενεργός συμμετοχή του Σωματείου στον ευρύτερο διάλογο που αφορά τα γράμματα και τις τέχνες.

Παρατήρηση: Όπως αναφέρθηκε και για το (β), έγινε αναδιατύπωση για την ενίσχυση του πνευματικού χαρακτήρα του σωματείου.

δ) Η θέσπιση κώδικα δεοντολογίας σχετικά με τον τρόπο άσκησης του επαγγέλματος.

Παρατήρηση: Στην πρόταση των 3 συναδέλφων, απαλείφθηκε το «ειδικοτήτων», μετά από πρόταση του δικηγόρου, για να μην έχουμε πρόβλημα έγκρισης του καταστατικού στο πρωτοδικείο.

ε) Η ενημέρωση και επιμόρφωση των μελών του Σωματείου σε ζητήματα που αφορούν το επάγγελμά τους και η προαγωγή της έρευνας και της γνώσης.

Η ίδια παρατήρηση με το (δ).

στ) Η ενημέρωση των μελών του Σωματείου για τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, με σκοπό τη διεκδίκηση όσο το δυνατόν καλύτερων όρων εργασίας.

Παρατήρηση: Μετά από πρόταση του δικηγόρου, μεταφέρθηκε από τα «Μέσα».

ζ) [Υπό διαμόρφωση/συζήτηση]
Μετά από σχετική πρόταση του δικηγόρου, για τον επιστημονικό χαρακτήρα του σωματείου και το ρόλο του ως παράγοντα (π.χ. πραγματογνωμοσύνη σε περίπτωση νομικής αντιδικίας), ο οποίος θέλει να έχει άποψη και ρόλο πάνω στο αντικείμενο της μετάφρασης, της επιμέλειας και του γραπτού λόγου γενικότερα, αποφασίσαμε να του ζητήσουμε να διαμορφώσει μια πρόταση σχετικά με αυτό και να τη συζητήσουμε στην επόμενη συνέλευση.

(ΙΙ) ΜΕΣΑ

Η επίτευξη των σκοπών του Σωματείου θα επιδιωχθεί ιδίως, δηλαδή ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

α) Με τη διεκδίκηση συλλογικών συμβάσεων εργασίας για τη θέσπιση ενός κατώτατου, δίκαιου και αξιοπρεπούς ορίου αμοιβής και με τη δυναμική αντιμετώπιση φαινομένων καταστρατήγησης εργασιακών δικαιωμάτων εργαζομένων και επιβολής δυσβάστακτων και μονομερών συμβατικών όρων σε μέλη του σωματείου από τους εργοδότες του.

Παρατήρηση: Μετά από πρόταση του δικηγόρου στο προταθέν εδάφιο, απαλείφθηκαν οι αναφορές σε «υπερεκμετάλλευση» (για να μη δικαιωθεί η… εκμετάλλευση) και «δίκαιες συνθήκες πληρωμής», ενώ ενσωματώθηκε η πρόβλεψη για ΣΣΕ.

γ) Με την πραγματοποίηση διαβημάτων, αναφορών, καταγγελιών, στις αρμόδιες αρχές, υπηρεσίες και τους εργοδότες, καθώς και με την υποβολή αγωγών, εγκλήσεων σε αρμόδιες διοικητικές, δικαστικές και άλλες αρμόδιες αρχές για κάθε ζήτημα που αφορά τους σκοπούς του και τις εργασιακές σχέσεις των μελών του.

Παρατήρηση: Μετά από πρόταση του δικηγόρου στο προταθέν εδάφιο προστέθηκε η τελευταία φράση («εργασιακές σχέσεις των μελών του»).

δ) Με τη συγκρότηση ομάδων εργασίας, εισηγητικών επιτροπών, επιτροπών μελετών κ.λπ., οι οποίες θα συγκροτούνται κατόπιν απόφασης και σχετικής εντολής της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου για να επεξεργαστούν συγκεκριμένα ζητήματα και να εισηγηθούν σε αυτήν προτάσεις σε σχέση με σημαντικά θέματα όπως η τελευταία τα ορίζει και τα οποία αφορούν την πραγμάτωση των σκοπών του σωματείου.

Παρατήρηση: Μετά από πρόταση του δικηγόρου, το εδάφιο μεγάλωσε (προστέθηκε η υπόλοιπη πρόταση μετά το «κ.λπ.»)

ε) Με τη δημιουργία ειδικού κεφαλαίου για την εξυπηρέτηση σκοπών
αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας.

Παρατήρηση: Μετά από πρόταση του δικηγόρου και σχετική διαβούλευση, απαλείφθηκαν οι προσδιορισμοί της αλληλοβοήθειας. Επίσης, είπαμε να το ξαναδούμε και στο άρθρο των «Πόρων».

στ) Με τη συμμετοχή και οργάνωση τοπικών και διεθνών συνεδρίων, επιμορφωτικών σεμιναρίων και εκδηλώσεων, καθώς και την έκδοση εντύπων, σε συνεργασία με συνδικαλιστικούς, επιστημονικούς, πνευματικούς φορείς ή οργανώσεις, ενώσεις, ομοσπονδίες και, γενικά, με κάθε αντίστοιχο φορέα ημεδαπό ή αλλοδαπό.

Παρατήρηση: Μετά από πρόταση του δικηγόρου, απαλείφθηκε η φράση «σχετικών με τις δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντα του Σωματείου» στις εκδόσεις.


Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης των εδαφίων του άρθρου και επειδή η ώρα, ως συνήθως, είχε περάσει, αποφασίσαμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση για τα υπόλοιπα άρθρα του καταστατικού, και ιδίως του σχετικού με τα Μέλη, στην επόμενη συνέλευση, την Κυριακή 22 Μαρτίου, σε χώρο που θα ανακοινωθεί μέσω της λίστας και του blog.
Μια συνάδελφος προσφέρθηκε να φέρει στην επόμενη συνέλευση κάποια αντίγραφα εκτυπώσεων της τελευταίας συνέλευσης, ίσως και ένα όλων των δημοσιεύσεων στο blog, ώστε όσοι έρχονται για πρώτη φορά (αλλά και όσοι ίσως δεν έχουν πρόσβαση στο Ίντερνετ) να ενημερώνονται άμα τη αφίξει τους.
Πριν σκορπίσουμε στους 4 ορίζοντες, συγκεντρώσαμε –μετά από πρόταση συναδέλφου– ένα ποσό για να συνεισφέρουμε στον Σύλλογο Υπαλλήλων Βιβλίου Χάρτου που τόσο ευγενικά μας έχει φιλοξενήσει μέχρι τώρα στην αίθουσά του. Το ποσό (146 ευρώ) παραδόθηκε από τον υπογράφοντα στον πρόεδρο του συλλόγου, ο οποίος και μας ευχαρίστησε.

Τέλος, αποφασίσαμε η επόμενη συνάντηση να γίνει την Κυριακή 22 Μαρτίου.

Τρίτη 10 Μαρτίου 2009

ΟΣΔΕΛ - καταβολή πνευματικών δικαιωμάτων

Αγαπητοί συνάδελφοι

Ενημερωθείτε από τη διαδικτυακή σελίδα του ΟΣΔΕΛ για τη διαδικασία είσπραξης του ποσού που αναλογεί σε συγγραφείς/μεταφραστές κ.ά. για τα πνευματικά τους δικαιώματα.
Αντιγράφουμε από τη σελίδα του ΟΣΔΕΛ:

"Ο ΟΣΔΕΛ αποτελεί κοινό συνεταιρισμό συγγραφέων και εκδοτών και σκοπός του είναι να εισπράττει και να διανέμει στους πνευματικούς δημιουργούς (συγγραφείς και εκδότες) έστω και ένα μέρος από αυτά που εκείνοι χάνουν από τους μη ελεγχόμενους σύγχρονους τρόπους αναπαραγωγής. Ειδικότερα ο ΟΣΔΕΛ: "Εισπράττει ποσά που αφορούν αμοιβές πνευματικών δικαιωμάτων και τα οποία δεν αποδίδονται στους δικαιούχους, λόγω αναπαραγωγής μέσω φωτοτυπιών, ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.λ.π. Συγκεκριμένα, ο ΟΣΔΕΛ εισπράττει 4% της αξίας εισαγωγής φωτοτυπικών μηχανημάτων, χαρτιού κατάλληλου για φωτοτυπία, scanners και αποθηκευτικών μέσων χωρητικότητας κάτω των 100Mb."

Περισσότερα στη διαδικτυακή τοποθεσία: http://www.osdel.gr/html/main01.html
(κλικ στο σύνδεσμο για μετάβαση στη σελίδα του ΟΣΔΕΛ)

Τετάρτη 4 Μαρτίου 2009

ΚΑΛΕΣΜΑ


Η Πρωτοβουλία Μεταφραστών και Επιμελητών

καλεί όλους τους συναδέλφους

την Κυριακή 8 Μαρτίου 2009

και ώρα 18:00

στην επόμενη ανοιχτή συνάντηση,
η οποία θα φιλοξενηθεί στα γραφεία
του Συλλόγου Υπαλλήλων Βιβλίου-Χάρτου,
Λόντου 6 (β' όροφος), Εξάρχεια,

προκειμένου να συνεχίσουμε τη συζήτηση για την έγκριση του καταστατικού.
Το σχέδιο καταστατικού μπορείτε να το κατεβάσετε από το blog μας.
Παρακαλούμε όπως παραστείτε.