Δευτέρα 16 Μαρτίου 2009

Πρακτικά 08.03.09

Πρακτικά 4ης συνέλευσης
Πρωτοβουλίας Μεταφραστών, Επιμελητών και Διορθωτών
Ημερομηνία: 8 Μαρτίου 2009
Χώρος: Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου Χάρτου

Όπως είχαμε ορίσει στην προηγούμενη συνέλευση, συγκεντρωθήκαμε για να συνεχίσουμε τη συζήτηση του σχεδίου καταστατικού. Ελαφρώς λιγότεροι σε σχέση με τις προηγούμενες συνελεύσεις, τουλάχιστον είχαμε σχεδόν όλοι κάθισμα.


Πριν από την έναρξη της συζήτησης για το καταστατικό, έγινε μια μικρή κουβέντα σχετικά με τον δικηγόρο και την αμοιβή του σε ό,τι αφορά το καταστατικό. Επειδή το θέμα είχε ήδη συζητηθεί επί 3 εβδομάδες ηλεκτρονικά στη λίστα, οι περισσότεροι ήταν ενήμεροι. Οι υπόλοιποι ενημερώθηκαν εν συντομία και μετά από κάποιες τοποθετήσεις σχετικά με το ύψος της αμοιβής (λογική ή υπερβολική, δέουσα ή όχι), η συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα ότι η πρωτοβουλία θα συνεχίσει τη συνεργασία της με τον δικηγόρο μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης του καταστατικού του σωματείου.
Στον υπόλοιπο χρόνο της συνέλευσης συζητήσαμε διεξοδικά την πρόταση αναδιαμόρφωσης του άρθρου «Σκοποί-Μέσα» του σχεδίου καταστατικού. Διαβάστηκαν οι προτάσεις εδαφίων που είχαν ετοιμάσει οι 3 συνάδελφοι, οι οποίοι/-ες ορίστηκαν από την προηγούμενη συνέλευση, και μαζί διαβάστηκαν οι παρατηρήσεις του δικηγόρου και οι όποιες δικές του προτάσεις αναδιατυπώσεων. Μετά από σχετικές ψηφοφορίες, καταλήξαμε στα εξής;

ΣΚΟΠΟΙ – ΜΕΣΑ

(Ι) ΣΚΟΠΟΙ

α) Η προστασία, προάσπιση και προώθηση με κάθε νόμιμο τρόπο των οικονομικών, εργασιακών, ασφαλιστικών, συνδικαλιστικών συμφερόντων, αιτημάτων και δικαιωμάτων των μελών του Σωματείου.

Παρατήρηση: Απαλείφθηκε το «κοινωνικών» συμφερόντων, μετά από πρόταση του δικηγόρου.

β) Η συμμετοχή του Σωματείου στη δράση του ευρύτερου συνδικαλιστικού κινήματος, η καλλιέργεια των αξιών που προάγουν την ισότητα των ανθρώπων ανεξάρτητα από φυλετικές, εθνοτικές, σεξουαλικές, θρησκευτικές και κάθε είδους διακρίσεις, καθώς και η προώθηση από το Σωματείο των αρχών της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ειρήνης και της ελευθερίας.

Παρατήρηση: Στο προϋπάρχον εδάφιο (β) έφυγε το «ισότητα των φύλων» και προστέθηκε το «σεξουαλικές» στις διακρίσεις, μετά από πρόταση συναδέλφου στη λίστα. Στην πρόταση των 3 συναδέλφων για εδάφιο (γ), έγινε αναδιατύπωση μετά από παρατηρήσεις του δικηγόρου για συνταγματικότητα και περιορισμούς. Προκρίθηκε επίσης η ενσωμάτωση κοινωνικών αιτημάτων στο (β) και η διατήρηση στο (γ) μόνο του πνευματικού χαρακτήρα. Ένας συνάδελφος έθεσε ζήτημα αυτοεξαίρεσης από το σωματείο, σε περίπτωση διατήρησης του (β) ως αρχικά είχε.

γ) Η ενεργός συμμετοχή του Σωματείου στον ευρύτερο διάλογο που αφορά τα γράμματα και τις τέχνες.

Παρατήρηση: Όπως αναφέρθηκε και για το (β), έγινε αναδιατύπωση για την ενίσχυση του πνευματικού χαρακτήρα του σωματείου.

δ) Η θέσπιση κώδικα δεοντολογίας σχετικά με τον τρόπο άσκησης του επαγγέλματος.

Παρατήρηση: Στην πρόταση των 3 συναδέλφων, απαλείφθηκε το «ειδικοτήτων», μετά από πρόταση του δικηγόρου, για να μην έχουμε πρόβλημα έγκρισης του καταστατικού στο πρωτοδικείο.

ε) Η ενημέρωση και επιμόρφωση των μελών του Σωματείου σε ζητήματα που αφορούν το επάγγελμά τους και η προαγωγή της έρευνας και της γνώσης.

Η ίδια παρατήρηση με το (δ).

στ) Η ενημέρωση των μελών του Σωματείου για τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, με σκοπό τη διεκδίκηση όσο το δυνατόν καλύτερων όρων εργασίας.

Παρατήρηση: Μετά από πρόταση του δικηγόρου, μεταφέρθηκε από τα «Μέσα».

ζ) [Υπό διαμόρφωση/συζήτηση]
Μετά από σχετική πρόταση του δικηγόρου, για τον επιστημονικό χαρακτήρα του σωματείου και το ρόλο του ως παράγοντα (π.χ. πραγματογνωμοσύνη σε περίπτωση νομικής αντιδικίας), ο οποίος θέλει να έχει άποψη και ρόλο πάνω στο αντικείμενο της μετάφρασης, της επιμέλειας και του γραπτού λόγου γενικότερα, αποφασίσαμε να του ζητήσουμε να διαμορφώσει μια πρόταση σχετικά με αυτό και να τη συζητήσουμε στην επόμενη συνέλευση.

(ΙΙ) ΜΕΣΑ

Η επίτευξη των σκοπών του Σωματείου θα επιδιωχθεί ιδίως, δηλαδή ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

α) Με τη διεκδίκηση συλλογικών συμβάσεων εργασίας για τη θέσπιση ενός κατώτατου, δίκαιου και αξιοπρεπούς ορίου αμοιβής και με τη δυναμική αντιμετώπιση φαινομένων καταστρατήγησης εργασιακών δικαιωμάτων εργαζομένων και επιβολής δυσβάστακτων και μονομερών συμβατικών όρων σε μέλη του σωματείου από τους εργοδότες του.

Παρατήρηση: Μετά από πρόταση του δικηγόρου στο προταθέν εδάφιο, απαλείφθηκαν οι αναφορές σε «υπερεκμετάλλευση» (για να μη δικαιωθεί η… εκμετάλλευση) και «δίκαιες συνθήκες πληρωμής», ενώ ενσωματώθηκε η πρόβλεψη για ΣΣΕ.

γ) Με την πραγματοποίηση διαβημάτων, αναφορών, καταγγελιών, στις αρμόδιες αρχές, υπηρεσίες και τους εργοδότες, καθώς και με την υποβολή αγωγών, εγκλήσεων σε αρμόδιες διοικητικές, δικαστικές και άλλες αρμόδιες αρχές για κάθε ζήτημα που αφορά τους σκοπούς του και τις εργασιακές σχέσεις των μελών του.

Παρατήρηση: Μετά από πρόταση του δικηγόρου στο προταθέν εδάφιο προστέθηκε η τελευταία φράση («εργασιακές σχέσεις των μελών του»).

δ) Με τη συγκρότηση ομάδων εργασίας, εισηγητικών επιτροπών, επιτροπών μελετών κ.λπ., οι οποίες θα συγκροτούνται κατόπιν απόφασης και σχετικής εντολής της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου για να επεξεργαστούν συγκεκριμένα ζητήματα και να εισηγηθούν σε αυτήν προτάσεις σε σχέση με σημαντικά θέματα όπως η τελευταία τα ορίζει και τα οποία αφορούν την πραγμάτωση των σκοπών του σωματείου.

Παρατήρηση: Μετά από πρόταση του δικηγόρου, το εδάφιο μεγάλωσε (προστέθηκε η υπόλοιπη πρόταση μετά το «κ.λπ.»)

ε) Με τη δημιουργία ειδικού κεφαλαίου για την εξυπηρέτηση σκοπών
αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας.

Παρατήρηση: Μετά από πρόταση του δικηγόρου και σχετική διαβούλευση, απαλείφθηκαν οι προσδιορισμοί της αλληλοβοήθειας. Επίσης, είπαμε να το ξαναδούμε και στο άρθρο των «Πόρων».

στ) Με τη συμμετοχή και οργάνωση τοπικών και διεθνών συνεδρίων, επιμορφωτικών σεμιναρίων και εκδηλώσεων, καθώς και την έκδοση εντύπων, σε συνεργασία με συνδικαλιστικούς, επιστημονικούς, πνευματικούς φορείς ή οργανώσεις, ενώσεις, ομοσπονδίες και, γενικά, με κάθε αντίστοιχο φορέα ημεδαπό ή αλλοδαπό.

Παρατήρηση: Μετά από πρόταση του δικηγόρου, απαλείφθηκε η φράση «σχετικών με τις δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντα του Σωματείου» στις εκδόσεις.


Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης των εδαφίων του άρθρου και επειδή η ώρα, ως συνήθως, είχε περάσει, αποφασίσαμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση για τα υπόλοιπα άρθρα του καταστατικού, και ιδίως του σχετικού με τα Μέλη, στην επόμενη συνέλευση, την Κυριακή 22 Μαρτίου, σε χώρο που θα ανακοινωθεί μέσω της λίστας και του blog.
Μια συνάδελφος προσφέρθηκε να φέρει στην επόμενη συνέλευση κάποια αντίγραφα εκτυπώσεων της τελευταίας συνέλευσης, ίσως και ένα όλων των δημοσιεύσεων στο blog, ώστε όσοι έρχονται για πρώτη φορά (αλλά και όσοι ίσως δεν έχουν πρόσβαση στο Ίντερνετ) να ενημερώνονται άμα τη αφίξει τους.
Πριν σκορπίσουμε στους 4 ορίζοντες, συγκεντρώσαμε –μετά από πρόταση συναδέλφου– ένα ποσό για να συνεισφέρουμε στον Σύλλογο Υπαλλήλων Βιβλίου Χάρτου που τόσο ευγενικά μας έχει φιλοξενήσει μέχρι τώρα στην αίθουσά του. Το ποσό (146 ευρώ) παραδόθηκε από τον υπογράφοντα στον πρόεδρο του συλλόγου, ο οποίος και μας ευχαρίστησε.

Τέλος, αποφασίσαμε η επόμενη συνάντηση να γίνει την Κυριακή 22 Μαρτίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: