Πέμπτη 26 Μαρτίου 2009

Πρακτικά 22.03.09

Πρακτικά 5ης συνέλευσης
Πρωτοβουλίας Μεταφραστών, Επιμελητών και Διορθωτών
Ημερομηνία: 22 Μαρτίου 2009
Χώρος: Booze Club

Στη συνέλευση αυτή ήμασταν περίπου 45-50 συνάδελφοι και συνεχίσαμε τη συζήτηση για το καταστατικό, άρθρο προς άρθρο.
Αρχικά συζητήθηκαν, παρουσία και με συμμετοχή του δικηγόρου, κάποιες εκκρεμότητες από την προηγούμενη συνέλευση και ζητήματα που τέθηκαν στο ενδιάμεσο διάστημα στη λίστα.


Άρθρο 2 ΣΚΟΠΟΙ – ΜΕΣΑ

Για το εδάφιο (β) προκρίθηκε ομόφωνα η πρόταση που είχε αναρτήσει συνάδελφος στη λίστα, στις 19/3:

«Η συμμετοχή του Σωματείου στη δράση του ευρύτερου συνδικαλιστικού κινήματος, η καλλιέργεια των αξιών που προάγουν την ισότητα και την ειρηνική συμβίωση των ανθρώπων, ανεξάρτητα από κάθε είδους διαφορές, φύλου, φυλής, εθνικότητας, θρησκεύματος κ.ά., καθώς και η προώθηση από το Σωματείο των αρχών της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, και της ελευθερίας της έκφρασης και του λόγου.»

[Σημ.: Με δική μου πρωτοβουλία άλλαξα το «κ.ο.κ.» σε «κ.ά.»]

Για το υπό διαμόρφωση εδάφιο (ζ) αναφορικά με τις περιπτώσεις επιστημονικής γνωμοδότησης ή πραγματογνωμοσύνης από πλευράς του σωματείου, καταλήξαμε να μην περιληφθεί κάτι στο καταστατικό.

Άρθρο 4 ΜΕΛΗ

Αμέσως μετά, συζητήσαμε το ζήτημα των μελών. Αρχικά, δόθηκαν κάποιες εξηγήσεις από τον δικηγόρο για τις προοπτικές του ομοιοεπαγγελματικού σωματείου που θέλουμε να δημιουργήσουμε.
Στη συνέχεια, έγινε διεξοδική ανταλλαγή απόψεων για τις προϋποθέσεις εγγραφής κάποιου στο σωματείο. Καταλήξαμε στην πρόταση συναδέλφου που έγινε στη λίστα, στις 20/3:
«Μέλος του σωματείου μπορεί να γίνει κάθε εργαζόμενος –απόφοιτος οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας– ο οποίος μεταφράζει, επιμελείται ή διορθώνει ελληνικά κείμενα, προφορικά ή γραπτά, ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής του (Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, μηνιαίος μισθός, κατ’ αποκοπή, ωρομίσθιος, τηλε-εργασία κ.λπ.) και ανεξάρτητα από τον τυπικό χαρακτηρισμό της εργασιακής σχέσης (σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, έργου, ανεξάρτητων υπηρεσιών κ.λπ.), τον ασφαλιστικό φορέα του, τον τόπο διαμονής του, την ηλικία, το φύλο, το θρήσκευμα, την εθνικότητα και την ιθαγένειά του.»
Από τη διατύπωση αυτή απαλείφθηκαν κάποιες φράσεις (η λέξη «ελληνικά», το «απόφοιτος οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας») και προστέθηκε μετά από ψηφοφορίες η διατύπωση «το οποίο αποδεικνύει με οποιονδήποτε τρόπο» (η προταθείσα διατύπωση που μειοψήφησε ήταν «το οποίο αποδεικνύει με οποιονδήποτε τρόπο ή με τη μαρτυρία δύο ατόμων».
Συνεπώς, το άρθρο για τα Μέλη αναδιαμορφώνεται ως εξής:

«Μέλος του σωματείου μπορεί να γίνει κάθε εργαζόμενος που μεταφράζει, επιμελείται ή διορθώνει κείμενα, προφορικώς ή γραπτώς, το οποίο αποδεικνύει με οποιονδήποτε τρόπο, ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής του (Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, μηνιαίος μισθός, κατ’ αποκοπή, ωρομίσθιος, τηλε-εργασία κ.λπ.) και ανεξάρτητα από τον τυπικό χαρακτηρισμό της εργασιακής σχέσης (σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, έργου, ανεξάρτητων υπηρεσιών κ.λπ.), τον ασφαλιστικό φορέα του, τον τόπο διαμονής του, την ηλικία, το φύλο, το θρήσκευμα, την εθνικότητα και την ιθαγένειά του.»

Μετά από πρόταση συναδέλφου, υιοθετήθηκε επίσης η εξής διατύπωση:

«Το Δ.Σ. υποχρεούται μέσα σε 30 ημέρες από την υποβολή της αίτησης μέλους να γνωστοποιήσει στους ενδιαφερόμενους την απόφαση για απόρριψη ή αποδοχή της αίτησης. Οι ενδιαφερόμενοι, σε περίπτωση απόρριψης, μπορούν να προσφύγουν στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει σχετικά. Κατά της εγγραφής μέλους του σωματείου, που έχει εγκριθεί από το Δ.Σ., μπορεί κάθε μέλος να κάνει ένσταση και να την υποβάλει γραπτά και στη Γενική Συνέλευση, εφόσον η ένσταση αυτή έχει απορριφθεί από το Δ.Σ.»

Επίσης, υπερψηφίστηκε η εξής αναδιατύπωση αναφορικά με τις εξαιρέσεις:

«Μέλη του Σωματείου δεν μπορούν να είναι οι ιδιοκτήτες, μεριδιούχοι ή μέτοχοι εκδοτικών οίκων, γραφείων υποτιτλισμού, μεταφραστικών γραφείων, ΜΜΕ καθώς και οπτικοακουστικών επιχειρήσεων».

Μια πρόταση συναδέλφου, για προσθήκη πρόβλεψης επίτιμων μελών, δεν έγινε δεκτή.

ΑΡΘΡΟ 5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Αποφασίστηκαν κάποιες λεκτικές αναδιατυπώσεις και απαλείφθηκε η πρόβλεψη για υποχρέωση «κοινής δράσης». Το άρθρο συνεπώς αναδιατυπώνεται ως εξής:

«Τα µέλη του Σωματείου δέον είναι να τηρούν τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου, να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, στις ψηφοφορίες και στις εκλογές του Σωματείου. Επίσης έχουν υποχρέωση να µην ανταγωνίζονται αθέμιτα μεταξύ τους, να µην υποκλέπτουν την πνευματική ιδιοκτησία άλλου µέλους αλλά να αλληλοβοηθούνται σε οποιαδήποτε κοινή προσπάθεια και να επιδεικνύουν πνεύμα δημιουργικότητας και αλληλεγγύης προς την κατεύθυνση της πραγμάτωσης των σκοπών του Σωματείου. Τέλος υποχρεούνται να εκπληρώνουν τις χρηματικές υποχρεώσεις τους έναντι του Σωματείου. Μέλος που καθυστερεί την εκπλήρωση των οικονομικών του υποχρεώσεων προς το Σωματείο πέραν των δύο (2) ετών διαγράφεται µε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.»

ΑΡΘΡΟ 6 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Αποφασίστηκε το άρθρο αυτό να προηγηθεί του 5 (Υποχρεώσεις).
Επίσης, υπερψηφίστηκε (21 υπέρ, 7 κατά, 5 λευκά) πρόταση για προσθήκη εδαφίου με τα εξής δικαιώματα των μελών:

«– Να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. με δικαίωμα λόγου.
– Να προτείνουν θέματα προς συζήτηση και να εισηγούνται προφορικά και εγγράφως στο Δ.Σ. κάθε θέμα που τα απασχολεί, για να ληφθεί απόφαση.»

ΑΡΘΡΟ 7 ΟΡΟΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ

Ο δικηγόρος εξήγησε πως χρειάζεται η πρόβλεψη της παραγράφου β΄ (ως αυτοδίκαιη εξαίρεση και όχι διαγραφή), για την οποία ζητήσαμε επίσης κάποια φραστική αναδιατύπωση. Η παράγραφος είχε ως εξής:

«Μέλος στο οποίο θα συντρέξει η ιδιότητα του ιδιοκτήτη, μεριδιούχου ή μετόχου εκδοτικού οίκου, γραφείου υποτιτλισμού, Μέσου Μαζικής Ενημέρωσης ή μεταφραστικού γραφείου. Σε αυτή την περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται στην πρώτη συνεδρίασή του, αφού λάβει γνώση του γεγονότος, να διαγράψει το εν λόγω µέλος από το μητρώο των µελών του.»

ΑΡΘΡΟ 8 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Ζητήσαμε αναδιατύπωση από τον δικηγόρο της παρακάτω πρότασης:

«Εναντίον αυτής της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σε προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίηση της, το µέλος μπορεί να προσφύγει καταθέτοντας έγγραφο στο Διοικητικό Συμβούλιο, ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης που επιλαμβάνεται του ζητήματος και µε απόφαση της αποφασίζει για την οριστική αποβολή του ή όχι.»

ΑΡΘΡΟ 9 ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ένας συνάδελφος πρότεινε την πρόβλεψη ενός πρόσθετου οργάνου, δηλαδή τοπικών επιτροπών σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, οι οποίες να έχουν συντονιστικό και όχι αποφασιστικό χαρακτήρα. Κάποιοι αντέτειναν πως αυτό μπορεί να γίνει ούτως ή άλλως, αλλά η ενδεχόμενη συμπερίληψή του στο καταστατικό θα δέσμευε το σωματείο. Η πρόταση δεν έγινε δεκτή (12 υπέρ, 19 κατά).

ΑΡΘΡΟ 10 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ακολούθησε συζήτηση για τον αριθμό των τακτικών συνελεύσεων ανά έτος και μετά από ψηφοφορία καταλήξαμε στον αριθμό των 3 (τριών) ανά έτος (19 υπερψήφισαν). Οι προτάσεις για 1, 2 και 4 συνελεύσεις έλαβαν αντίστοιχα 2, 11 και 5 ψήφους.

Κατόπιν, συζητήθηκε διάρκεια θητείας του Δ.Σ. Τελικά, υπερψηφίστηκε να είναι διετής, ενώ μειοψήφησε η πρόταση για ετήσια θητεία.

Για τις έκτακτες συνελεύσεις, αποφασίστηκε ως χρόνος σύγκλησής τους ο 1 μήνας.

«Σε αυτή την περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γεν. Συνέλευση εντός ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης.»

Για τον τρόπο σύγκλησης συνελεύσεων, αποφασίστηκε να συμπεριληφθεί στο καταστατικό και η φράση
«κοινοποιείται και ηλεκτρονικώς»

Για τις απαρτίες των συνελεύσεων, τέθηκε προς τον δικηγόρο το ερώτημα αν ο νόμος δίνει το δικαίωμα αναδιατύπωσης, δηλαδή να θεωρείται απαρτία και από τη δεύτερη ή την πρώτη συνέλευση ο όποιος αριθμός συνερχομένων. Απομένει να μας απαντήσει και θα αποφασίσουμε στην επόμενη συνέλευση.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Σταματήσαμε εκεί τη συζήτηση των άρθρων, επειδή ο χώρος που μας φιλοξένησε είχε εκδήλωση, και αποφασίσαμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση των υπόλοιπων άρθρων του καταστατικού στην επόμενη συνέλευση, την Κυριακή 5 Απριλίου, σε χώρο που θα ανακοινωθεί μέσω της λίστας και του blog. Κάποιοι μάλιστα εξέφρασαν την ελπίδα σε αυτή τη συνέλευση να ολοκληρωθεί η σχετική συζήτηση.
Παράλληλα, αποφασίστηκε να αξιοποιηθεί πιο ενεργά το Ίντερνετ και η λίστα μας, αφενός με τη συγκρότηση ομάδων εργασίας για επεξεργασία προβλημάτων του κλάδου, είτε ανά ειδικότητα είτε ανά σχέση εργασίας (μισθωτοί, ελεύθεροι, οιονεί μισθωτοί). Προτάθηκε επίσης η σύσταση ομάδων εργασίας για φορολογικά ζητήματα, αλλά και για τη συγγραφή ενός κειμένου θέσεων «προς τα έξω».
Σε κάθε περίπτωση, ενθαρρύνεται η χρήση της λίστας για επαγγελματικά ζητήματα που αφορούν τον καθένα, αλλά και για προτάσεις σύστασης ομάδων.
Ένα τελευταίο θέμα ήταν η επεξεργασία απόψεων για την ονομασία του σωματείου, που είναι απαραίτητος όρος για το «κλείσιμο» και την κατάθεση του καταστατικού προς έγκριση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: