Τρίτη 14 Απριλίου 2009

Πρακτικά Παρασκευής 10 Απριλίου 2009

Πρακτικά Συνέλευσης
Πρωτοβουλίας Μεταφραστών-Επιμελητών
Παρασκευή 10 Απριλίου 2009
Τμήμα Επικοινωνίας & ΜΜΕ, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στη συνάντηση βρεθήκαμε 35 άτομα συνολικά, κάπως λιγότερα στην αρχή και στο τέλος της. Ολόκληρο σχεδόν το 3ωρο των συζητήσεών μας (αποφάσεις δεν ελήφθησαν τελικά λόγω μειωμένης προσέλευσης) αφιερώθηκε στο Άρθρο 5 του καταστατικού, για τα Μέλη του σωματείου μας, και ιδίως στη ρήτρα αποκλεισμού, όπως αναδιατυπώθηκε (προφορικά) από τον δικηγόρο μας στην προηγούμενη συνάντηση της 5ης Απριλίου. [Σημειώνεται ότι ως βάση για την όλη συζήτηση εκλήφθηκε το αναθεωρημένο σχέδιο καταστατικού της 5ης Απριλίου, καθώς και οι αναθεωρήσεις του που έγιναν, ή προτάθηκαν, από τη συνέλευση της ίδιας ημερομηνίας και οι οποίες καταγράφονται στα πρακτικά της.] Αναλυτικά:


1. Αρκετοί συνάδελφοι παρατήρησαν ότι η διατύπωση που προβλέπει ως αποδεικτικό της ιδιότητας του υποψήφιου μέλους την προσκόμιση «εγγράφου» πρέπει να αλλάξει, σε συμφωνία με απόφαση προηγούμενης συνέλευσης, ότι η ιδιότητα μπορεί να αποδεικνύεται «με οποιονδήποτε τρόπο». Τονίστηκε ότι οι μαρτυρίες συναδέλφων-εγγεγραμμένων μελών μπορούν να λειτουργήσουν ισότιμα ως αποδεικτικό της ιδιότητας του υποψήφιου μέλους.

2. Συμφωνήθηκε να τεθεί προς συζήτηση και οριστική ψήφιση στην επόμενη συνέλευσή μας το ζήτημα του προσδιορισμού της χρονικής διάρκειας επαγγελματικής δραστηριοποίησης του υποψήφιου μέλους: «Μέλος του σωματείου μπορεί να γίνει όποιος μεταφράζει, επιμελείται ή διορθώνει κείμενα», αλλά για πόσο καιρό; Τα τελευταία 1, 2, 3, περισσότερα χρόνια; Το ζήτημα, που έχει συζητηθεί και παλιότερα, ξανατέθηκε από συνάδελφο η οποία παρατήρησε ότι η ίδια δεν εργάζεται πλέον στον χώρο, αλλά έχει εργαστεί για πολλά χρόνια κατά το παρελθόν. Από την ίδια συνάδελφο προτάθηκε επίσης να προβλεφθούν διατάξεις για «πάρεδρα» ή «αρωγά» μέλη προκειμένου να μπορούν να ενταχθούν στο σωματείο συνάδελφοι που δεν δραστηριοποιούνται σήμερα, αλλά έχουν εργαστεί κατά το παρελθόν στον χώρο.
3. Σχετικά με τη ρήτρα αποκλεισμού (τελευταίο εδάφιο του Άρθρου 5), έγινε διεξοδική συζήτηση και αντιπαράθεση απόψεων, που κατέληξε σε τέσσερις προτάσεις αναδιατύπωσης για τις οποίες συμφωνήθηκε να υποβληθούν προς ψήφιση στην επόμενη συνέλευσή μας, μαζί με την ήδη προταθείσα εκδοχή του δικηγόρου μας. Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία είναι η ακόλουθη:

Μέλη του Σωματείου δεν μπορούν να είναι οι ιδιοκτήτες, μεριδιούχοι ή μέτοχοι εκδοτικών οίκων, γραφείων υποτιτλισμού, μεταφραστικών γραφείων, ΜΜΕ καθώς και οπτικοακουστικών επιχειρήσεων, οι οποίοι έχουν οποιαδήποτε εργοδοτική σχέση με μέλη του επαγγέλματος όπως αυτά καλύπτονται από το παρόν σωματείο.

Ακολουθούν οι τέσσερις νέες προτάσεις που έγιναν:

I. Σε συμφωνία με εισήγηση συναδέλφου, προτάθηκε να φύγει εντελώς η ρήτρα αποκλεισμού και να γίνει αναλυτικότερος ο θετικός προσδιορισμός των μελών του σωματείου. Η πρόταση λοιπόν είναι να διαγραφεί το τελευταίο εδάφιο του Άρθρου 5 και να αναδιατυπωθεί το πρώτο εδάφιο ως εξής:

Μέλος του σωματείου μπορεί να γίνει όποιος, υπό μη εργοδοτική ιδιότητα και καθόσον δεν εξυπηρετεί εργοδοτικά συμφέροντα, μεταφράζει, επιμελείται ή διορθώνει κείμενα, υπό οποιαδήποτε μορφή συμβατικής εννόμου σχέσης (σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, έργου, παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών κ.λπ.) και ανεξάρτητα από τον ασφαλιστικό φορέα του, τον τόπο διαμονής του, το φύλο, το θρήσκευμα ή την ιθαγένειά του.

Η ιδέα της προσθήκης «υπό μη εργοδοτική ιδιότητα και καθόσον δεν εξυπηρετεί εργοδοτικά συμφέροντα» ήταν να βρεθεί μια διατύπωση η οποία, χωρίς να αναφέρει διεξοδικά τις κατηγορίες που αποκλείονται από το σωματείο (και ως εκ τούτου χωρίς να αποκλείει ρητά ιδιοκτήτες, μεριδιούχους, μετόχους, κλπ.), να λειτουργεί αποτρεπτικά για νόμιμους ή αφανείς, ή ακόμα και δυνητικούς μόνο εργοδότες, καθώς και για διευθυντικά στελέχη.

II. Αναφορικά με την προηγούμενη πρόταση, επισημάνθηκε ότι η φράση «καθόσον δεν εξυπηρετεί εργοδοτικά συμφέροντα» είναι ίσως προτιμότερο να διαγραφεί ώστε να μη γίνει αφορμή για ενδεχόμενο ιδεολογικό έλεγχο των υποψήφιων μελών. (Διατηρείται η ιδέα της απάλειψης της ρήτρας αποκλεισμού). Η νέα πρόταση έχει ως εξής:

Μέλος του σωματείου μπορεί να γίνει όποιος, υπό μη εργοδοτική ιδιότητα, μεταφράζει, επιμελείται ή διορθώνει κείμενα, υπό οποιαδήποτε μορφή συμβατικής εννόμου σχέσης (σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, έργου, παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών κ.λπ.) και ανεξάρτητα από τον ασφαλιστικό φορέα του, τον τόπο διαμονής του, το φύλο, το θρήσκευμα ή την ιθαγένειά του.

III. Η τρίτη πρόταση (η οποία είχε γίνει και στη συνέλευση της 5ης Απριλίου) διατηρεί τη ρήτρα αποκλεισμού, αλλά την ενισχύει συνδυάζοντας την ιδιοκτησιακή και την εργοδοτική ιδιότητα. Αφήνει το πρώτο εδάφιο του Άρθρου 5 (τον προσδιορισμό των μελών) ως έχει και αναδιατυπώνει το τελευταίο (τη ρήτρα αποκλεισμού) ως εξής:

Μέλη του Σωματείου δεν μπορούν να είναι οι ιδιοκτήτες, μεριδιούχοι ή μέτοχοι εκδοτικών οίκων, γραφείων υποτιτλισμού, μεταφραστικών γραφείων, ΜΜΕ καθώς και οπτικοακουστικών επιχειρήσεων, καθώς επίσης και όσοι έχουν οποιαδήποτε εργοδοτική σχέση με μέλη του επαγγέλματος όπως αυτά καλύπτονται από το παρόν σωματείο.

IV. Η τελευταία πρόταση δεν κατέληξε σε συγκεκριμένη διατύπωση, ωστόσο διατηρεί τη ρήτρα αποκλεισμού στην πιο πρόσφατη εκδοχή της, αλλά προβλέπει μια εξαίρεση για ιδιοκτήτες εκδοτικών οίκων, και μόνο, οι οποίοι προβαίνουν σε αυτοεκδόσεις, σε μη κερδοσκοπικές εκδόσεις, κ.ο.κ., αλλά σε κάθε περίπτωση, υπό την ιδιότητά τους ως «εκδοτών», δεν είναι εργοδότες, δεν απασχολούν δηλαδή υπαλλήλους.

Συμφωνήθηκε οι πέντε υπάρχουσες προτάσεις (4 της παρούσας συνέλευσης + 1 του δικηγόρου μας) να τεθούν σε ψηφοφορία στην επόμενη συνέλευση ως κωδικοποίηση των ποικίλων απόψεων που έχουν συζητηθεί ως τώρα, ώστε να κερδίσουμε χρόνο.

4. Πάντα σε σχέση με το Άρθρο 5, συζητήθηκαν και συμφωνήθηκε να τεθούν και στην επόμενη συνέλευση τα εξής δύο σημεία:

• Αναφορικά με τη διαδικασία εγγραφής των μελών: υποχρεούται το υποψήφιο μέλος να παρουσιάζει δελτίο ταυτότητας ή άλλο έγγραφο που να πιστοποιεί τα στοιχεία του;

• Αναφορικά με τη ρήτρα αποκλεισμού, σε οποιαδήποτε εκδοχή της (είτε ως ξεχωριστό εδάφιο είτε ως προσθήκη στον θετικό προσδιορισμό των μελών): είναι σκόπιμο να αποκλείονται και οι συγγενείς πρώτου βαθμού των κατηγοριών που θα αποφασιστεί να αποκλείονται;

5. Πέραν του επίμαχου Άρθρου 5, συζητήθηκε επίσης ένα θέμα τεχνικής υφής. Εκφράστηκε η απορία αν ένας ιδιοκτήτης μεταφραστικού γραφείου (μια ιδιότητα που θεωρείται εν γένει κρίσιμη, καθώς πρόκειται ίσως για την πιο άδηλη μορφή εργοδοσίας στον χώρο μας) μπορεί να έχει τον ίδιο κωδικό από την εφορία/ το ΤΕΒΕ όπως ένας μεταφραστής, ή/ και να τηρεί βιβλία ίδιας κατηγορίας, έτσι ώστε τελικά να μην μπορεί να ελεγχθεί η ιδιότητά του αν τυχόν ο ίδιος ενδιαφερθεί να μπει στο σωματείο και το τελευταίο ενδιαφερθεί να εξακριβώσει τα στοιχεία του. Η ερώτηση έμεινε εκκρεμής, και συμφωνήθηκε να διερευνηθεί κάπως περισσότερο το θέμα, το οποίο πάντως δεν αφορά άμεσα τη σύνταξη του καταστατικού.

6. Αναφορικά με την Ομάδα Επικοινωνίας και το κείμενο που έχει συντάξει, συμφωνήθηκε να κανονιστεί (μέσω λίστας) μια τελευταία ανοιχτή συνάντηση για να διαμορφωθεί στην τελική του μορφή το κείμενο και να υποβληθεί στην επόμενη συνέλευση. Συμφωνήθηκε επίσης η ομάδα να λάβει ρητή εξουσιοδότηση από την επόμενη συνέλευση ώστε να αναλαμβάνει ταχύτερα πρωτοβουλίες και να παράγει έργο. Η ίδια διαδικασία προτάθηκε να ακολουθηθεί και για άλλες Ομάδες Εργασίας.

Τέλος, ως ημερομηνία επόμενης ανοικτής συνέλευσης προτάθηκε η Τρίτη 5 Μαΐου, σε χώρο και ώρα που μένουν να καθοριστούν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: