Τρίτη 14 Απριλίου 2009

Πρακτικά Κυριακής 5 Απριλίου 2009

Πρακτικά συνέλευσης
Πρωτοβουλίας Επιμελητών-Διορθωτών-Μεταφραστών

Κυριακή 5 Απριλίου 2009
Χώρος: Booze Κοοπερατίβα
Παρόντες: 47 περίπου άτομα

Πρακτικά Θέματα
Ρύθμιση χώρου καπνίσματος

Θέματα Συζήτησης
Αρχικά συζητήθηκαν κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με προηγούμενα σημεία στο καταστατικό:

1. Ως προς τους πόρους, τέθηκε το θέμα αν θα πρέπει να αναφέρεται στο καταστατικό το αν δεχόμαστε κρατική επιχορήγηση. Ύστερα από ανταλλαγή απόψεων, ψηφίστηκε να μην αναφέρεται στο καταστατικό ότι δεν δεχόμαστε κρατική επιχορήγηση και να αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση ανά περίπτωση.

2. Ως προς τη συνδρομή των μελών, τέθηκε το θέμα του αν θα πρέπει να αναγράφεται στο καταστατικό το ποσό της μηνιαίας και ετήσιας συνδρομής και ψηφίστηκε να μην αναγράφεται και να αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση.


3. Ως προς τις υποχρεώσεις των μελών, προτάθηκε να προστεθεί στο καταστατικό το εξής: «Τα μέλη υποχρεούνται να εργάζονται για το σωματείο χωρίς αμοιβή σε είδος ή χρήμα ή οποιοδήποτε αντάλλαγμα». Διατυπώθηκαν διαφορετικές απόψεις οι οποίες συνοψίστηκαν από τη συντονίστρια στα εξής:
• Πρώτον, όσον αφορά στη συνδικαλιστική δράση των μελών δεν τίθεται θέμα αμοιβής, και ότι αυτό είναι αποδεκτό από όλους.
• Δεύτερον, όσον αφορά στις υπόλοιπες δράσεις (σεμινάρια επιμόρφωσης, ημερίδες, έκδοση εντύπου του σωματείου κ.ά.) , υπήρξαν δύο τάσεις:
– Πρέπει και αυτές να γίνονται αμισθί .
– Μπορεί να τεθεί θέμα αμοιβής για κάποιες εργασίες.
• Οι προτάσεις διαμορφώθηκαν ως εξής για ψηφοφορία:
– Να υπάρχει ρητή απαγόρευση αμοιβής μελών στο καταστατικό: 18 ψήφοι.
– Να μην υπάρχει ρητή απαγόρευση αμοιβής μελών στο καταστατικό και να αποφασίζει η Γενική Συνέλευση: 27 ψήφοι.
– Λευκά: 1 ψήφος.

4. Στο άρθρο 4 για τα μέλη, το σημείο «[…] ο οποίος μεταφράζει, επιμελείται ή διορθώνει ελληνικά κείμενα, προφορικώς ή γραπτώς, […]» αποφασίστηκε να φύγει το «προφορικώς ή γραπτώς».

5. Στο άρθρο 4 για τα μέλη, στο «Για την εγγραφή κάποιου ως μέλους στο σωματείο πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: α) Να υποβάλει αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο συνοδευόμενη από συστατική επιστολή δύο μελών του σωματείου καθώς και από επίσημο έγγραφο (βιβλιάριο ασφαλίσεως, δελτίο παροχής υπηρεσιών, απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης, συμφωνητικό κτλ.), […]» αποφασίστηκε να φύγει το «επίσημο».

6. Το τέλος του άρθρου 5 «Μέλη του Σωματείου δεν μπορούν να είναι οι ιδιοκτήτες, μεριδιούχοι ή μέτοχοι εκδοτικών οίκων, γραφείων υποτιτλισμού, μεταφραστικών γραφείων, ΜΜΕ καθώς και οπτικοακουστικών επιχειρήσεων» συμφωνήθηκε να αναδιατυπωθεί.
Προτάθηκε να γίνει: «Μέλη του Σωματείου δεν μπορούν να είναι οι ιδιοκτήτες, μεριδιούχοι ή μέτοχοι εκδοτικών οίκων, γραφείων υποτιτλισμού, μεταφραστικών γραφείων, ΜΜΕ καθώς και οπτικοακουστικών επιχειρήσεων, οι οποίοι έχουν οποιαδήποτε εργοδοτική σχέση με μέλη του επαγγέλματος όπως αυτά καλύπτονται από το παρόν σωματείο».
Σε αυτό το σημείο έγινε μια μεγάλη κουβέντα για το πώς θα διατυπωθεί ώστε να καταδικάζονται οι υπεργολαβίες, καθώς και συζήτηση για τους μεριδιούχους, τους αυτοεκδότες και για το ποιος θεωρείται εργοδότης. Ο δικηγόρος μας πρότεινε να κρατήσουμε ως ορισμό του εκδότη αυτόν που δίνει ο Νόμος. Περιμένουμε νομική αναδιατύπωση του δικηγόρου μας για το σημείο αυτό.

7. Τέλος, επισημάνθηκε ότι λείπει το άρθρο για την καταστατική συνέλευση, δηλαδή τη συνέλευση που τροποποιεί το καταστατικό, και συμφωνήθηκε να προστεθεί από τον δικηγόρο, δηλαδή να μπουν τα άρθρα 99, 100 του αστικού κώδικα.

Έπειτα από τις παρατηρήσεις αυτές προχωρήσαμε στα επόμενα άρθρα του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 10 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – Απαρτία
Αποφασίστηκε να καλείται 1η Γενική Συνέλευση και αν δεν υπάρχει απαρτία να καλείται 2η. Ψηφίστηκε η 2η συνέλευση να θεωρείται έγκυρη εφόσον παρίσταται το 1/10 των εγγεγραμμένων και οικονομικά τακτοποιημένων μελών. [Έγιναν δύο ψηφοφορίες. Στην πρώτη υπερψηφίστηκε η 2η συνέλευση να έχει μίνιμουμ (25 υπέρ, 17 κατά). Στη δεύτερη ψηφοφορία τέθηκαν δύο προτάσεις για το μίνιμουμ: 21 ψήφοι υπέρ του 1/6 των μελών και 15 ψήφοι υπέρ του 1/10. Το θέμα στη συνέχεια συζητήθηκε ξανά και τελικά η συνέλευση ψήφισε υπέρ του 1/10.]

ΑΡΘΡΟ 11 ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Σχετικά με τα άκυρα και τα λευκά, αποφασίστηκε τα λευκά να θεωρούνται έγκυρα και οι αποφάσεις να λαμβάνονται με πλειοψηφία των μισών συν μίας ψήφου των εγκύρων. Αν υπάρχουν πολλά λευκά, τότε το θέμα προς ψήφιση συζητιέται ξανά.
Η πρόταση να καταγράφονται και ηχητικά τα πρακτικά των συνελεύσεων καταψηφίστηκε (2 ψήφοι υπέρ).

ΑΡΘΡΟ 12 ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Το άρθρο έχει ως εξής:
Κάθε δύο (2) χρόνια η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τριμελή εφορευτική επιτροπή και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για την εκλογή των οργάνων διοίκησης του Σωματείου. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν επιτρέπεται να θέτουν υποψηφιότητα για εκλογή στα όργανα διοίκησης. Κάθε μέλος του Σωματείου που έχει συμπληρώσει ένα έτος ως μέλος μπορεί να θέτει υποψηφιότητα για την ανάδειξη του ή στο Διοικητικό συμβούλιο ή στην Ελεγκτική Επιτροπή του Σωματείου ποτέ όμως και στα δύο. Επιτυχόντες θεωρούνται εκείνοι που κατά σειρά έλαβαν τις περισσότερες ψήφους και οι υπόλοιποι θεωρούνται αναπληρωματικοί. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή. Τα αναπληρωματικά μέλη με βάση τη σειρά επιτυχίας αντικαθιστούν τα μέλη που σε οποιαδήποτε περίπτωση αποχωρήσουν ή αποβληθούν από το Σωματείο ή παραιτηθούν από το εκλεγμένο όργανο. Η ψηφοφορία είναι πάντοτε μυστική και διεξάγεται με το σύστημα της απλής αναλογικής.

Σχετικά με το σημείο που αναφέρει ότι «Κάθε μέλος του Σωματείου που έχει συμπληρώσει ένα έτος ως μέλος μπορεί να θέτει υποψηφιότητα [..]» ψηφίστηκε να φύγει από το καταστατικό η φράση «που έχει συμπληρώσει ένα έτος ως μέλος» με 26 ψήφους υπέρ. 14 ψήφους πήρε η πρόταση το μέλος που θέτει υποψηφιότητα να έχει συμπληρώσει 6 μήνες. Και υπήρξαν 7 λευκά.

Συζητήθηκε η επιστολική ψήφος και αποφασίστηκε να ισχύει για τις αρχαιρεσίες. Διαβάστηκε στη συνέλευση αναλυτικό κείμενο που παρουσιάζει τη διαδικασία της, το οποίο αναμένουμε να αναρτηθεί στη λίστα από τη συνάδελφο που το πρότεινε. Επίσης, προτάθηκε να αναφέρεται ότι το δικαίωμα επιστολικής ψήφου έχουν όσοι δεν μπορούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση και να μη δηλώνεται ότι αφορά μόνο όσους βρίσκονται εκτός έδρας, τους ασθενείς και τους οδοιπόρους. Τέλος, όσοι έχουν αποστείλει την επιστολική ψήφο τους έγκαιρα και έγκυρα προσμετρούνται στην απαρτία.
Σχετικά με το κείμενο για την επιστολική ψήφο, συζητήθηκε αν πρέπει να μπει αυτούσιο στο καταστατικό ή αν πρέπει να δημοσιεύεται μαζί με την προκήρυξη εκλογών. Επειδή όμως πρέπει να διασφαλίζεται η μυστικότητα και η εγκυρότητα της διαδικασίας, είναι σκόπιμο να περιγράφεται αναλυτικά η μέθοδος της επιστολικής ψήφου.
Εκκρεμεί το θέμα της ηλεκτρονικής ψήφου, για το οποίο γίνεται έρευνα από μέλη της πρωτοβουλίας, κάποιοι συνάδελφοι ανέλαβαν να παρουσιάσουν το θέμα στη συνέλευση.
Εκκρεμούν επίσης δύο θέματα: Πότε ανακοινώνονται οι υποψηφιότητες και πόσοι σταυροί σημειώνονται στο ψηφοδέλτιο.

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Τέλος, έγινε μια σύντομη ενημέρωση από την ομάδα επικοινωνίας. Το κείμενο έχει αναρτηθεί στη λίστα και θα συζητηθεί στην επόμενη συνέλευση. Η ομάδα επισήμανε ότι το κείμενο αυτό είναι κείμενο καλέσματος, με βάση το καταστατικό, ότι επέλεξε να είναι σύντομο, δηλαδή να περιορίζεται σε μία σελίδα, και να είναι ευέλικτο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: